คุณค่าวิถีไทยที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนาน เรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ คือมรดกสำคัญ ที่ควรค่า่ แก่การสืบสาน อนุรักษ์และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง หากแต่เรื่องราวที่ผ่านการเล่าขานและจดบันทึก อาจยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นไปในอดีตได้อย่างแจ่มชัด การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยฟื้นภาพชีวิตในอดีตสู่โลกปัจจุบัน จึงมีส่วนช่วยถ่ายทอดเรื่องราวและนำผู้คนในโลกยุคใหม่ย้อนกลับคืนเพื่อสัมผัสถึงเรื่องราวและคุณค่า วิถีไทยในอดีตได้อย่างงดงาม

ด้วยตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรักษามรดกอันล้ำค่าของไทย เนคเทคได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์บ้านเรือนไทยของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิต ดั้งเดิมเพื่อให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้ศึกษาคุณค่าวิถีไทย ผ่านรูปแบบ การจำลองบ้านเรือนไทยเสมือนจริงสามมิติ

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ เนคเทค สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ อ.ส.ม.ท. (MCOT) และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในการสร้าง “Living Museum” บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ในระบบดิจิทัล ด้วยการใช้ เทคโนโลยีระบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่ช่วยให้ประชาชนและ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆ ในโลกเสมือนที่มีสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง กับโลกความจริงมากที่สุด

แบบจำลองบ้า้้นเรือนไทยสามมิติ สร้า้งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ สามมิติจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำ ชมบ้านแบบอัตโนมัติเสมือนผู้เยี่ยมชม ได้เข้าไปสัมผัสบ้านด้วยตนเอง มีการ
สร้างภาพพาโนรามา (Panoramic) ความละเอียดสูงจากมุมต่างๆ 21 ส่วน รวมทั้งสร้างภาพสามมิติของวัตถุต่างๆ อาทิ หัวโขน ซึ่งเป็นงานศิลปะล้ำค่า ที่มีการเก็บสะสมไว้ เพื่อให้ประชาชน
ได้ศึกษาและสัมผัสความประณีตงดงาม ของศิลปะไทยได้โดยรอบถึง 360 องศา


visual03ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนาผังบ้านดิจิทัล ใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ศาลาโขน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กลุ่มบ้านเรือนไทย สระบัวหลังบ้าน และสนามหญ้าหลังบ้าน ซึ่งแต่ละส่วนสามารถเชื่อมโยงไปยัง ระบบเสมือนจริง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนนั้นๆ ได้

การพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุรักษ์บ้านเรือนไทย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช (MR. Kukrit Heritage Home) ยังรวมถึงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ บริเวณบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ทุกจุดพร้อมคำบรรยาย ซึ่งผู้เยี่ยมชมจะได้รับ เกร็ดความรู้และความเป็นมาที่น่าสนใจขณะเยี่ยมชมอีกด้วยvisual01

รูปที่ 1 การพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช


นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ยังได้นำเทคโนโลยีระบบ ความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเยี่ยมชมแบบเสมือนจริง
(Virtual Tour) ของวัดสวนโมกขพลาราม ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475

โดยท่านพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลกสามารถ เดินทางเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในบริเวณวัดสวนโมกข์ อาทิ กุฏิ และสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส ศาลาธรรมโฆษณ์ซึ่งที่รวมผลงาน และเป็นที่ตั้งของอัฐิของท่านพุทธทาส รวมทั้งโรงมหรสพทางวิญญาณ และสถานที่ ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(http://www.bia.or.th/)


visual02

ที่มา : http://www.bia.or.th/suanmokkh/index.html
โครงการสวนโมกข์ 360 องศาที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ
โดยรอบของวัดได้เสมือนไปเยือนสถานที่จริงผ่านเครือข่ายออนไลน์โครงการสวนโมกข์ 360 องศา เป็นการผสมผสาน การใช้เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา (Panoramic Photography) และเทคนิคการถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Dynamic Range Photography) เข้ากับการใช้ แผนที่แีบบ Interactive ทำให้ผู้เูยี่ยมชมสามารถเข้าถึง สถานที่ต่า่งๆ โดยรอบของวดั ไดเ้ สมอื นไปเยอื นสถานที่จริง นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชมยังสามารถศึกษาภาพ
ปริศนาธรรมต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ในโรงมหรสพ ทางวิญญาณจากภาพความละเอียดสูงผ่านเครือข่ายออนไลน์