ผลงานทางดนตรีอันทรงคุณค่า ที่ผ่านการสร้างสรรค์และสืบทอดเพื่อเป็นสมบัติ ของชาติไทย กำลังได้รับการบันทึกในรูปแบบใหม่ที่คงความสมบูรณ์ของเนื้อหา และความงดงามทางดนตรี ผ่านระบบเทคโนโลยีดนตรีสามมิติที่สามารถถ่ายทอด สุนทรียภาพทางอารมณ์ได้อย่างครบถ้วน เสมือนรับฟังจากการแสดงดนตรีสด

เพื่อเก็บรวบรวมคุณค่าดนตรีไทย เนคเทคและสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Information and Communications Technology: NICT) ได้สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อนำระบบดนตรีสามมิติที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก NICT มาช่วย ในการบันทึกเก็บรวบรวมผลงานทางดนตรีที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยศิลปินไทย ให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ เนคเทคได้เ้ริ่มพัฒนาโครงการดนตรีสามมิติ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนพินธ์ ที่บรรเลงโดยศิลปินแห่งชาติ จำนวน 4 องค์ ประกอบด้วย เพลงแสงเทียน เพลงไกลกังวล เพลงยามเย็น และเพลงรัก มาบันทึกเสียงในรูปแบบดนตรีสามมิติ เพื่อจัดแสดงภายในหออัครศิลปิน อันเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและ วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้า้อยู่หัวผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล

เทคโนโลยีดนตรีสามมิติ เป็นการบันทึกเสียงที่ต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลเสียง เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ฟัง สามารถรับฟัง ดนตรีที่มีความเสมือนจริง ผ่า่่่่นลำโพงสามมิติ การบันทึกเสียงจึงต้องแยกบันทึกเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นรอบด้านผ่าน ไมโครโฟนที่ติดตั้งรอบผู้เล่นเครื่องดนตรีจำนวน 26 ชุด ในมุมและองศาที่แีตกต่า่งกัน เพื่อให้ได้เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากทุกทิศทาง

เสียงที่ไีด้จ ะนำมาแปลงเพื่อเชื่อมต่อเข้า้เครื่องรับสัญญาณ โดยผู้ฟัง สามารถรับฟังเสียง ผ่านลำโพงสามมิติทรงกลม ซึ่งประกอบด้วยลำโพงขนาดเล็ก 26 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ขยายสัญญาณ 26 ช่อง ทำให้การรับฟังเสียงดนตรีต่างๆ มีความใกล้เคียงกับ การแสดงดนตรีสดมากที่สุด


rea01

รปู ที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ

ทอดพระเนตรระบบดนตรีสามมิติณ หออัครศิลปิน ในวันที่ 17 พ.ค. 2553


เนื่องจากเทคโนโลยีดนตรีสามมิติ เป็นการบันทึกเสียงสำหรับดนตรีแต่ละชิ้น การแสดงผลจึงต้องผ่านลำโพงสามมิติสำหรับเสียงเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ และเพื่อให้การบรรเลงเพลงมีความสมจริง การบันทึกเสียงจำเป็นต้องใช้ เครื่องดนตรีหลากชิ้น ฉะนั้นการถ่ายทอดเสียงจึงต้องใช้จำนวนของลำโพงสามมิติ ที่เท่ากับจำนวนของเครื่องดนตรีด้วยเช่นกัน

การมีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ใช้เก็บรวบรวมผลงานทางดนตรี จะช่วยให้ประเทศไทย สามารถอนุรักษ์คุณค่าทางดุริยางคศิลป์และถ่ายทอดความรู้ทักษะและความงดงาม ทางดนตรีอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เหมือนต้นฉบับ