m-culture_iphone02

เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย บนมือถือ

เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ด้วยโปรแกรม m-culture ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้น ข้อมูลทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ โดยโปรแกรมm-culture นี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม