20100222-page-xplogXplog

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถโพส รูปภาพและวิดีโอ พร้อมคำอธิบาย เล่าประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจหาข้อมูลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้.....

การสะสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในเครือข่ายสังคม XPLog.org คืออีกหนึ่งความพยายาม
ในการสร้างต้นแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและสาระดิจิทัลจากแหล่งต่างๆ โดยอาศัย กลไกเครือข่ายชุมชนออนไลน์ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถ นำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจและชุมชน

 

 

เนื่่องจากข้อมูล ทางด้า้นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีไีทยเป็นฐานข้อมูล สำคัญในการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว เนคเทคได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม XPLog เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว งานเทศกาล ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนต่างๆ โดยให้ประชาชนสามารถนำเสนอเรื่องราวทั้งภาพและคลิปวิดีโอเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมในเครือข่าย XPLog เพื่อนำมาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปดังรูปที่ 1

xplog01

รูปที่ 1 เว็บไซต์ชุมชน (XPLog.org) เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมแห่งใหม่ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสร้าง
และเผยแพร่ข้อมูลภาพและวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคม

สำหรับกระบวนการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคม กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมาย ให้วัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการสร้างและถ่ายทอด เรื่องราวของชุมชนเข้าสู่เครือข่าย XPLog ซึ่งจะทำให้การพัฒนาและสร้างสาระดิจิทัลที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ที่ผ่า่นมา กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล เชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน มากว่า 3 ปี การนำเครือข่ายสังคม XPLog เข้ามาเป็นกลไกในการเก็บรวมรวบข้อมูล จะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น

ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการสร้างระบบฐานข้อมูลครบวงจรของจังหวัด เนคเทค ได้วางแนวทางสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัด โดยผลักดันในทุกจังหวัดจัดเก็บข้อมูลสำคัญๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก รวมทั้งสินค้าชุมชนต่างๆ เข้าสู่ระบบ XPLog โดยเนคเทคได้ร่วมมือกับจังหวัดสกลนครดำเนินโครงการนำร่องเพื่อสร้าง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด

โครงการดัง กล่า่วนี้ ผู้ว่า่ราชการจังหวัดจะเป็นตัวจักรสำคัญ ในการกระตุ้นให้ประชาชน และชุมชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเนื้อหาสาระเข้าสู่เครือข่าย โดยเนคเทคมีแผนที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคุลมทุกจังหวัดต่อไป

เมื่อการสร้างเนื้อหาผ่านเครือข่าย XPLog ทั้งในส่วนข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการ Digitized Thailand จะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำมาสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ภาคเอกชนใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจบริการผ่านระบบ Web Services ต่างๆ อาทิ การให้บริการวางแผนการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยเนคเทค เชื่อว่า ธุรกิจรูปแบบใหม่ด้าน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย จะสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสังคมของ XPLog

นอกจากนี้ ในดา้ นการพฒั นาชมุ ชน เนคเทคไดร้ ว่ มมอื กบั โรงเรยี นตำรวจตระเวนชายแดนในภูมิภาคต่างๆ นำระบบเครือข่ายสังคม XPLog มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันแนวทางการพัฒนาชุมชน และสร้างให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายสังคม

เนคเทคได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการนำร่องกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยสนับสนุนการใช้ระบบ XPLog ในการ เก็บข้อมูลและทำรายงานการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนเพื่อนำเสนอต่อ ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนภาค พร้อมกันนั้นยังสร้างความมีส่วนร่วมให้เด็กและ ชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสใช้ระบบ XPLog เพื่อ เก็บข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่บนเครือข่ายสังคม

ในโครงการนำร่องนี้ เนคเทคได้สนับสนุนเครื่องมือ อาทิ กล้องดิจิทัลและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้แก่โรงเรียนในโครงการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง ข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การทำการเกษตร การพัฒนาผลผลิต การศึกษา การรักษาพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เมื่อเกิดการแบ่งปัน จะช่วยให้ชุมชนอื่นๆ สามารถเรียนรู้และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จของชุมชนอื่น มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน

 

ในแง่การบริหารจัดการ การมีข้อมูลการพัฒนาชุมชนจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภาค มองเห็นภาพรวม ของชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และบริหารจัดการวางแผนสำหรับการพัฒนาชุมชนต่อไป

ระบบเครือข่ายสังคม XPLog กำลังก้าว เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดการสร้างสาระดิจิทัล ของชุมชนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชน ที่สำคัญของประเทศ