20100222-page-isanDigitized-Isan

เว็บไซต์ศูนย์กลางแห่งสื่อวัฒนธรรมอีสาน แหล่งรวมวิดีโอ วิดีทัศน์นานาชนิดที่บ่งบอกความเป็นอีสานอย่างแท้จริง ผู้ใช้สามารถค้นหา หรืออัพโหลดวิดีโอ เพื่อแบ่งปันข้อมูลทางวัฒนธรรมอีสานได้.....