20100222-page-lannaโครงการเก็บรวบรวมลายผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือ

"โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบลวดลายทอผ้า และฐานข้อมูลลายทอผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือ สำหรับวิสาหกิจชุมชน"

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการ Digitized Thailand  โดย เริ่มทำการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบลวดลายทอผ้าด้วยเทคนิคต่างๆ ในพื้นถิ่นภาคเหนือครอบคลุมทั้งผ้ายก ผ้าจก ผ้าขิด และผ้ายกดอก จากนั้นทำการศึกษาและเก็บรวบรวมลวดลายทอผ้าโบราณจากภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา นำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมออกแบบดังกล่าว และพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางเพื่อเก็บไฟล์ต้นแบบพร้อมทั้งรายละเอียดของลวดลาย เช่น ชื่อลาย ประวัติ ความหมาย ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาถึงแนวทางการออกแบบลายทอผ้าของคนล้านนาโบราณ และเพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถนำเอาต้นแบบลวดลายรวมถึงเรื่องราวของลวด ลายมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยได้  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำหรับใช้ศึกษาการออกแบบลวดลายผ้าตาม ภูมิปัญญาได้อย่างถูกต้อง และนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางภูมิปัญญาและคงความเป็น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องต่อไป.....