thaiswad

รำดาบไทย3มิติ

โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสาระดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้  ได้คัดเลือกศิลปะของการต่อสู้ของไทยแขนงหนึ่ง นั่นคือ การรำดาบไทย มาเป็นจุดตั้งต้นของการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเครื่องมือและจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นระบบอยู่ในรูปแบบดิจิทัล  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ในอดีตการสืบทอดความรู้สาขานี้จากบรรพชนรุ่นก่อน อาศัยการสอนแบบบอกต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่นไม่ได้มีการจดบันทึกที่เป็นระบบมากนัก เอกสารอ้างอิงก็หาได้น้อยเต็มทน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไปจากของเดิม หากมีการนำเทคโนโลยี Motion Capture มาช่วยเก็บบันทึก โดยให้ผู้แสดงอยู่ในความควบคุมของครูดาบผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เพื่อแสดงท่าทางที่ถูกต้องที่สุด ผลงานที่ได้จะเป็นการเก็บอนุรักษ์ที่มีความน่าเชื่อถือในแบบถาวรผู้สนใจเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซท์ได้ตลอดเวลา และเทคโนโลยี Motion Capture ยังสามารถแสดงผลในมุมมองที่แตกต่างได้ ทำให้ผู้เรียนศึกษาท่าทางได้มากกว่าการชมจากวิดีโอ